Alimentare cu apă

Vest Instal S.R.L. este o companie atestată de Ministerul Apelor si Padurilor în vederea elaborării documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor, respectiv proiectarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și irigații.

Sistemul de alimentare cu apă cuprinde totalitatea conductelor, ar­măturilor, aparatelor de măsură, siguran­ţă şi control, construcţiilor şi instalaţiilor, accesoriilor care asigură transportul apei de la rezervoarele de acumulare (inmagazinare) sau de la instalaţiile de ridicare a presiunii apei, până la conductele de racord (branşamentele) ale consumatori­lor şi constituie o parte componentă a sistemului de alimentare cu apă a loca­lităţii sau industriei.

Reţeaua exterioară de alimentare cu apă trebuie să asigure debitul maxim orar, la presiunea de ser­viciu necesară. Presiunea de serviciu este presiunea minimă necesară care trebuie asigurată, în orice punct de bran­şament (racord) al instalaţiilor interioare la reţeaua exterioară, pentru a putea fi furnizat debitul necesar de apă pentru consum menajer, industrial sau pentru combaterea incendiilor. Presiunea maxi­mă admisă în reţelele exterioare de ali­mentare cu apă este de 6 bar stabilită din condiţia de rezistenţă a instalaţiilor interioare (conducte, armături) din clădiri.

Consumul de apă din clădiri fiind va­riabil în timp, pentru compensarea zilni­că a debitelor de consum cu cele de ali­mentare, se prevăd rezervoare în care se înmagazinează o anumită cantitate de apă.

Rezervoarele pot fi comune, pentru stocarea rezervelor de apă necesare consumului menajer, tehnologic şi pen­tru combaterea incendiilor, sau, uneori, numai pentru unele dintre acestea. Dacă relieful permite, rezervoarele de înmaga­zinare se pot amplasa la înălţime (caste­le de apă), pentru a asigura astfel şi pre­siunea în reţeaua de distribuţie. Rezer­voarele sunt obligatorii în orice schemă de alimentare cu apă.

La proiectarea reţelelor exterioare se ţine seama de o serie de factori şi anu­me: sistematizarea localităţilor care ur­mează a fi alimentate cu apă, amplasa­mentul consumatorilor, relieful terenului, configuraţia străzilor, căile de acces pu­blic şi poziţia unor obstacole naturale (râuri, parcuri etc.) sau artificiale (alte reţele amplasate în zonă, căi de comu­nicaţii etc). Alegerea judicioasă a sche­mei (alcătuirii) reţelei este rezultatul ana­lizei factorilor de mai sus şi a unor cal­cule de eficienţă economică.

Rolul Vest Instal S.R.L. este de a asigura soluții profesionale și durabile tuturor clienților noștri, ușor de utilizat pe termen lung.

Proiectare sisteme de alimentare cu apă

Sistemele de alimentare cu apă cuprind:

  •  sisteme de alimentare cu apă potabilă care au drept scop asigurarea apei potabile pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localității. Apa potabilă este destinată, în ordinea priorităților, pentru consum menajer, consumul spitalelor, școlilor, serviciilor publice, precum și pentru consumul necesar în activități productive și comerciale și de stingere a incendiilor;
  • sisteme publice de alimentare cu apă industrială care au drept scop asigurarea apei industriale pentru toți utilizatorii de pe teritoriul localității. Apa industrială va fi utilizată în funcție de necesitățile tehnologice specifice zonei;

 

Servicii conexe

Proiectare instalații electrice

Proiectare instalații sanitare

Proiectare instalații H.V.A.C.

P.S.I. (Prevenire și Stingere Incendii)

Proiectare sisteme de alimentare cu apă

Proiectare sisteme de canalizare

Proiectare sisteme de irigații

Execuție