Instalații Sanitare

Vest Instal S.R.L. este o companie cu o experiență vastă în proiectarea sistemelor sanitare prin folosirea programelor C.A.D. de asistare la proiectare obținând rezultate rapide cu erori minime, respectând reglementările în vigoare.

Apa constituie unul din elementele care condiţionează desfăşurarea vieţii oamenilor şi intervine ca un factor de­terminant în aproape toate procesele tehnologice.

Sursele de apă din natură trebuie să asigure alimentarea cu apă, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, a consumatorilor din centrele populate, industriale şi agrozootehnice.

Cantităţile de apă pentru satisface­rea consumului, precum şi variaţiile acestuia, în perioada de exploatare, constituie pentru sistemele de alimenta­re şi distribuţie a apei un element fun­damental, de care depinde, în mare mă­sură, alegerea soluţiilor tehnice, privind: sursa de alimentare cu apă, procesul tehnologic de tratare a apei, transportul şi înmagazinarea apei, precum şi sche­ma de distribuţie a apei la consumator.

Instalaţiile interioare de ali­mentare cu apă pentru clădirile de lo­cuit, social-culturale, industriale şi agro­zootehnice, comportă cheltuieli de in­vestiţii foarte mari, astfel că, determina­rea judicioasă a consumului şi a cantită­ţii de apă necesare asigură şi condiţio­nează eficienţa economică în timp a acestor investiţii.

Totodată, analiza su­perficială a variaţiei şi creşterii consu­mului de perspectivă poate duce la ne­cesitatea unor lucrări ulterioare, supli­mentare, costisitoare, prezentând şi ris­cul de a nu se putea încadra din punct de vedere funcţional în sistemul de ali­mentare cu apă realizat iniţial.

Rolul Vest Instal S.R.L. este de a asigura soluții profesionale și durabile tuturor clienților noștri, ușor de utilizat pe termen lung.

Proiectare instalații sanitare

Instalațiile sanitare cuprind:

  • Instalatia de apa rece – Alimentarea acestei instalatii poate varia de la proiect la proiect, in functie de resursele disponibile (puturi forate, retele stradale, alte surse).
  • Instalatia de apa calda – In comparatie cu instalatia de apa rece, cea de apa calda implica utilizarea unui sistem sau dispozitiv de incalzire a apei, asa cum sunt: centralele termice, boilerele, panourile solare, instanturi electrice si multe altele
  • Instalatia de canalizare – Canalizarea este cea care asigura confortul locatarilor si la fel ca in cazul instalatiilor de apa rece si apa calda, exista multiple variante de proiectare.

D.T.A.C Instalații

Realizare D.T.A.C. instalații pentru locuințe unifamiliale inclusiv verificările aferente cu verificatori autorizati M.L.P.A.T.

300 EUR + TVA

Servicii conexe

Proiectare instalații electrice

Proiectare instalații sanitare

Proiectare instalații H.V.A.C.

P.S.I. (Prevenire și Stingere Incendii)

Proiectare sisteme de alimentare cu apă

Proiectare sisteme de canalizare

Proiectare sisteme de irigații

Execuție