Canalizare

Vest Instal S.R.L. este o companie atestată de Ministerul Apelor si Padurilor în vederea elaborării documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor, respectiv proiectarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și irigații.

Sistemul de canalizare cuprinde ansam­blul de conducte, obiecte sanitare, re­ceptoare, aparate, dispozitive, utilaje, armături şl construcţii accesorii, care, după un anumit procedeu, în mod organizat, colectează, transportă, epurează şi evacuează apele uzate dintr-un centru po­pulat sau industrie, numit bazin de cana­lizare, într-un emisar (râu, lac sau mare).

Schema generală a sistemului de cana­lizare al unei localităţi cuprinde:

 • instalaţiile interioare de canalizare a apelor uzate menajere, tehnologice (in­dustriale) şi meteorice, din clădirile civi­le, social – culturale şi industriale;
 • căminele de racord ale instalaţiilor in­terioare la reţelele exterioare (secunda­re) din ansambluri de clădiri;
 • instalaţiile (staţiile) de epurare (şi eventual, de pompare) a apelor uzate din incinte;
 • căminul de racord al reţelelor exte­rioare (secundare) de canalizare din an­samblul de clădiri la reţeaua exterioară principală (publică) de canalizare a localităţii;
 •  reţeaua publică de canalizare a loca­lităţii;

Pentru a asigura funcţionarea sigură şi exploatarea corespunzătoare a reţelelor de canalizare, precum şi respectarea măsurilor de protecţie a mediului, ape­le uzate nu trebuie să:

 • degradeze construcţiile, instalaţiile de canalizare şi staţiile de epurare;
 • micşoreze capacitatea de transport a canalelor;
 • împiedice procesele de epurare sau să micşoreze capacitatea instalaţiilor de epurare;
 • producă poluarea apelor, aerului şi so­lului;
 • aducă prejudicii igienei şi sănătăţii pu­blice sau personalului de exploatare.

Condiţiile de calitate care trebuie sa­tisfăcute de către apele uzate la evacu­area în reţeaua de canalizare se referă la secţiunea de control, care este ultimul că­min al canalizării interioare a folosinţei (abonatului) sau al incintei canalizate, înainte de evacuarea în reţeaua de ca­nalizare a localităţii.

Rolul Vest Instal S.R.L. este de a asigura soluții profesionale și durabile tuturor clienților noștri, ușor de utilizat pe termen lung.

Proiectare sisteme de canalizare

Sistemele de canalizare ape uzate:

 • Rețele de canalizare:
  • conducte de canalizare
  • fitinguri de conexiune
 • Cămine de inspecție si de vizitare
 • Cămine de racord (limita de proprietate)
 • Stații de pompare ape uzate (SPAU)

Rețelele de canalizare ape pluviale:

 • Sisteme de înfiltrare a apei in sol

Rețelele de canalizare a levigatului:

 • Conducte de drenaj si de canalizare
 • Cămine de levigat

Servicii conexe

Proiectare instalații electrice

Proiectare instalații sanitare

Proiectare instalații H.V.A.C.

P.S.I. (Prevenire și Stingere Incendii)

Proiectare sisteme de alimentare cu apă

Proiectare sisteme de canalizare

Proiectare sisteme de irigații

Execuție